18-10-2023 - 16:52

BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu vật tư y tế năm 2023 tại bệnh viện đa khoa Cẩm Xuyên với nội dung như sau:

:/imagess/seoworld/B%C3%A1o_gi%C3%A1_VTYT_20231018_0001.pdf
 

. . . . .