25-09-2023 - 07:16

Công khai ngân sách bổ sung năm 2023

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên đã ký quyết định công khai ngân sách bổ sung năm 2023

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên đã ký quyết định công khai ngân sách bổ sung năm 2023

/imagess/seoworld/c%C3%B4ng_khai_bfaab_s%C3%A1ch_b%E1%BB%95_sung_2023%281%29.pdf

 

. . . . .