23-10-2023 - 09:27

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC 2023

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC 2023

THÔNG BÁO
Kết quả tuyển dụng viên chức y tế năm 2023 và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
/imagess/seoworld/25.-Thong-bao-cong-nhan-ket-qua-xet-tuyen%2820.10.2023_16h46p27%29_signed.pdf

/imagess/seoworld/25.1-Thong-bao-DS-tuyen-dung-va-DS-trung-tuyen-2023.doc

. . . . .