17-10-2023 - 16:46

BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

Để phục vụ cho việc lập hồ sơ cấp giấy phép Bảo vệ môi trường, Bệnh viện
Đa khoa huyện Cẩm Xuyên kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng Cung cấp
dịch vụ tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép Bảo vệ môi trường ( với các nội dung theo đề
cương nhiệm vụ đính kèm) theo Phụ lục 1 đính kèm công văn này gửi báo giá về địa
chỉ: Phòng Điều dưỡng - Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên, tổ 10 thị trấn Cẩm
Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 24/10/2023

/imagess/seoworld/Thu-bao-gia-GPMT%2817.10.2023_10h02p29%29_signed.pdf

/imagess/seoworld/Th%C6%B0_b%C3%A1o_gi%C3%A1_GPMT.docx

/imagess/seoworld/1._%C4%90%E1%BB%81_c%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90TM_b%E1%BB%87nh_vi%E1%BB%87n_C%E1%BA%A9m_Xuy%C3%AAn.doc

. . . . .