05-02-2022 - 16:36

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN: ĐỀ NGHỊ GỬI THƯ  BÁO  GIÁ VẬT TƯ Y  TẾ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm ấn phẩm bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

. . . . .