31-08-2023 - 11:02

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để
tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói
thầu Cung cấp trang thiết bị Qreode để phục vụ công tác khám chữa bệnh bằng
CCCD có gắn chíp với nội dung cụ thể như sau:
/imagess/seoworld/YEU-CAU-BAO-GIA-%2831.08.2023_09h11p59%29_signed.pdf

. . . . .