25-10-2023 - 08:50

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện đa khoa Cẩm Xuyên có  nhu cầu tiếp nhận báo giá, để tham khảo xây dựng giá gói thầu mua sắm bình bốc hơi Sevo Tec 850 cho máy gây mê kèm thở năm 2023 tại bệnh viện  Cẩm Xuyên cụ thể như sau:


/imagess/seoworld/y%C3%AAu_c%E1%BA%A7u_b%C3%A1o_gi%C3%A1_b%C3%ACnh_b%E1%BB%91c_h%C6%A1i_Sevo_20231025_0001.pdf

. . . . .