27-10-2023 - 16:11

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện đa khoa Cẩm Xuyên có nhu cầu báo giá sữa chữa máy xét nghiệm 6510 với nội dung như sau:

/imagess/seoworld/B%C3%A1o_gi%C3%A1_s%E1%BB%AFa_ch%E1%BB%AFa_m_6510_20231027_0001.pdf

. . . . .