28-09-2023 - 09:03

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN LẦN 2

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN LẦN 2 KÌ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2023

/imagess/seoworld/Thong-bao-trieu-tap-thi-sinh%2828.09.2023_17h14p28%29_signed.pdf

/imagess/seoworld/Danh_s%C3%A1ch_370_20230928_0001.pdf

. . . . .