14-09-2017 - 10:14

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc:

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ

Từ 1958-1981: BS Hoàng Hiền

Từ 1981-1987: BS Hà Huy Mai

Từ 1987-1992: BS Bùi Văn Bốn

Từ 1992-1995: BS Nguyễn Văn Sơn

Từ 1995-2008: BS Đặng Minh Đề

Từ 2008- Nay: ThS.BS. Thầy Thuốc Ưu tú. Phan Thanh Minh

Giám đốc bệnh viện. Thầy thuốc ưu tú.Th sỹ.BS Phan Thanh Minh

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS Lung

BS Mỹ

BS Lê Văn Quảng

BS Trần Cử

BS Bùi Văn Bốn

BS Nguyễn Văn Sơn

BS Đặng Minh Đề

BS Lê Ngọc Lân

BS Phan Thanh Minh: 2000-2008

BS Nguyễn Tống Lập

BS Bùi Quốc Hùng: 2011-2012

BS Võ Tá Trung: 2013

BS Nguyễn Phúc Long: 2016

. . . . .
Tin cùng chuyên mục