14-07-2023 - 03:11

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

      Để chuẩn bị cho việc mua sắm các thiết bị Công nghệ thông tin trong Bệnh viện đa khoa Huyện Cẩm Xuyên, bệnh viện thông báo mời báo giá như sau: 

/imagess/seoworld/Y%C3%8AU_C%E1%BA%A6U_B%C3%81O_GI%C3%8120.pdf

 

. . . . .