20-10-2018 - 10:45

Danh mục kỹ thuật được phê duyệt bổ sung năm 2018

Căn cứ vào Quyết định số 2027/QĐ - SYT ngày 18/10/2018 của Giám đốc Sở Y Tế Hà Tĩnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong KCB thực hiện tại Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên.

. . . . .