10-04-2019 - 07:53

Danh mục kỹ thuật được phê duyệt bổ sung năm 2019

Căn cứ công văn số 970/SYT-NVY ngày 22 tháng 05 năm 2017 của Sở y tế Hà Tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện bổ sung danh mục kỷ thuật hàng năm.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị về năng lực chuyên môn của cán bộ và cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của Bệnh viện. Năm 2019 Bệnh viện phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật như sau :

. . . . .