03-07-2017 - 10:36

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2017

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2017

 Thực hiện Văn bản số 3103/UBND-NC1 ngày 24/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức y tế, kế hoạch số 1130/KH-SYT ngày 14/6/2017 về việc tuyển dụng viên chức y tế năm 2017 và công văn số 1135/SYT-TCCB ngày 14/6/2017 của Sở y tế về việc tuyển viên chức y tế năm 2017. Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng như sau:   

 

. . . . .