07-10-2021 - 04:51

Thông báo về việc triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật PCTN

Thực hiện Văn bản số 417/TT-NV3 Ngày 30/8/2021 của Thanh tra Tỉnh về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1464/TTCP-PC Ngày 23/8/2021 việc triển khai Cuộc thi gắn với trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, là kết quả xem xét, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng và phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị; đồng thời nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

. . . . .