09-01-2020 - 03:21

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng Hợp đồng lao động

Căn cứ Đề án vị trí việc làm của Bệnh viện đa khoa Huyện Cẩm Xuyên; Căn cứ nhu cầu nhân lực của Bệnh viện đa khoa Huyện Cẩm Xuyên; Bệnh viện đa khoa Huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020:

. . . . .