09-04-2024 - 10:53

THƯ MỜI BÁO GIÁ GÓI MUA SẮM ẤN PHẨM

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói mua sắm ấn phẩm với nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết cụ thể trong file đính kèm dưới đây:

- File thư mời:

 /imagess/seoworld/th%C6%B0_m%E1%BB%9Di_b%C3%A1o_gi%C3%A1_%E1%BA%A5n_ph%E1%BA%A9m.docx

- File phụ lục kèm theo:

/imagess/seoworld/Y%C3%8AU_C%E1%BA%A6U_B%C3%81O_GI%C3%81_%E1%BA%A5n_ph%E1%BA%A9m.pdf

 

. . . . .