10-04-2017 - 13:48

Ban biên tập website Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên

Ban biên tập website Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên

1.  Ông Phan Thanh Minh Giám đốc bệnh viện Trưởng ban
2.  Ông Võ Tá Trung Phó giám đốc bệnh viện Phó ban
3.  Ông Nguyễn Phúc Long Phó giám đốc bệnh viện Ban viên
4.  Bà Trần Thị Minh Trưởng phòng KHTH Ban viên
5.  Bà Nguyễn Thị Hương PT phòng TC-HC Ban viên
6.  Bà  Nguyễn Ái Hòa Phòng CNTT Ban viên
. . . . .