18-09-2018 - 09:25

Đảm bảo bí mật nhà nước trên không gian mạng

Thời gian qua tình trạng lộ, lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng gia tăng đáng báo động cả về số vụ và mức độ nghiêm trọng, gây hậu quả nặng nề, đe dọa đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và đối ngoại của đất nước. Để tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, Sở Y tế ban hành văn bản đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

 

Theo đó, các đơn vị tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu, nắm vững và chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an ninh, an toàn thông tin, phòng chống tấn công mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN), bảo vệ An ninh Quốc gia, trọng tâm là: Pháp lệnh bảo vệ BMNN ngày 28/12/2000; Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ BMNN; Thông tư số 33/2015/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 32/2002/NĐ-CP; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Quyết định số 56/2015-QĐ-TTg ngày 10/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Y tế; Thông tư số 06/2015/TT-BYT ngày 31/3/2015 của Bộ Y tế quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế. đồng thời, xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của đơn vị.

Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá an ninh, an toàn thông tin tại đơn vị, đặc biệt là hệ thống thông tin quan trọng lưu trữ tài liệu BMNN; phát hiện, khắc phục các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật còn tồn tại, thay đổi mật khẩu các tài khoản, đảm bảo mật khẩu đủ mạnh, gõ bỏ mã độc, virus; tiến hành kiểm tra an ninh thiết bị, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng trước khi đưa vào sử dụng và sau khi được nâng cấp, sửa đổi. Định kỳ kiểm tra rà quét an ninh bảo mật đối với các thiết bị, phần mềm đang trong quá trình sử dụng. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các hoạt động tấn công mạng; tăng cường theo dõi, giám sát, chủ động phát hiện sớm các nguy cơ, dấu hiệu tấn công mạng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước và thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, y thức, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức về bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.

Thành Nam

. . . . .
Tin cùng chuyên mục