01-01-2020 - 05:14

Danh mục giá KCB Viện phí mới áp dụng 01/01/2020

Giá dịch vụ khám chữa bệnh viện phí kèm theo Nghị Quyết số 176/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND Tỉnh

. . . . .