06-01-2018 - 15:03

Giao ban công tác tổ chức cán bộ triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chiều ngày 04/01 Sở Y tế tổ chức giao ban công tác tổ chức cán bộ và triển khai kế hoạch năm 2018. Tham dự giao ban có Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Tổ chức - Hành chính của các đơn vị trực thuộc. Tiến sỹ Đường Công Lự - Phó Giám đốc Sở Y tế dự và chỉ đạo.

Năm 2017 Phòng Tổ chức cán bộ đã chủ động phối hợp với các phòng chức năng Sở tham mưu cho Lãnh đạo Sở Y tế ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy chế dân chủ cơ sở, quy tắc ứng xử; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; cải cách hành chính... Bên cạnh đó, công tác đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện dân chủ, khách quan. Việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP; tinh giảm biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đúng quy định... Thực hiện tốt công tác tuyển dụng viên chức y tế trên cơ sở biên chế được giao; cử 62 bác sỹ, dược sỹ tham gia kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II; 02 bác sỹ tham gia kỳ thi thăng hạng II lên hạng I. Xây dựng đề án xét thăng hạng cho 206 bác sỹ, dược sỹ hạng IV trong toàn tỉnh lên hạng III và có 204 viên chức được Hội đồng xét thăng hạng đạt tiêu chuẩn thăng hạng. Công tác quản lý công chức, viên chức, người lao động ngày càng được chú trọng trong năm đã cử 39 viên chức đi đào tạo sau đại học, trong đó đào tạo chuyên khoa II: 03 người; thạc sỹ, chuyên khoa I: 26 người; chuyên khoa định hướng: 10 người; đào tạo trung cấp lý luận chính trị và quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: 61 người...

 

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

 

Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế như: Chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế phần nào có ảnh hưởng tư tưởng một số cán bộ, công chức, viên chức trong ngành; chất lượng ban hành các văn bản, xây dựng kế hoạch, quy hoạch, quy chế, báo cáo... còn hạn chế; năm đầu tiên phân cấp tuyển dụng viên chức cho các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn; việc xử lý cán bộ, viên chức, nhân viên lao động vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình đang còn lúng túng...

Bác sỹ Lê Chánh Thành - Trưởng phòng TCCB triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

 

Phát biểu triển khai nhiệm vụ năm 2018 bác sỹ Lê Chánh Thành - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ cho biết là năm đầu thực hiện các Nghị quyết TW 6 khóa XII liên quan nhiều đến công tác tổ chức, bộ máy và biên chế: Nghị quyết số 18 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;  Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết  21 về công tác dân số trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính nhân sự theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ; tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế đảm bảo mục tiêu đến năm 2021 tinh giản 10% biên chế, bình quân mỗi năm giảm 2.5% tổng biên biên chế chung toàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 và Kết luận 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị...

Thành Nam

. . . . .