21-09-2018 - 09:53

Ngành Y tế từng bước sắp xếp, tinh giản, bộ máy, biên chế

Thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ngành Y tế đang từng bước sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế theo hướng đổi mới, tinh gọn, hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, hiệu quả hoạt động của các đơn vị gắn với cải cách hành chính; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; từng bước thực hiện lộ trình tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

UBND tỉnh làm việc với Sở Y tế về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành Y tế

 

Xác định rõ việc sắp xếp, tinh giản bộ máy là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và của ngành trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Nên ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, trên cơ sở những quan điểm chỉ đạo, hướng dẫn của Nghị quyết, ngành Y tế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế đối với sự phát triển của ngành và của đất nước; quán triệt rõ chủ trương của ngành, lộ trình thực hiện. Đặc biệt, Ngành  đã tập trung xây dựng Đề án sắp xếp, tinh giản, bộ máy, biên chế đến năm 2025 và những năm tiếp theo gắn với Thông tư Liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ, các Thông tư, hướng dẫn khác của ngành và cơ quan liên quan. Trong qúa trình xây dựng đề án, ở mỗi cấp đều tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, dân chủ, minh bạch, khách quan. Ngành cũng đã tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 94/2018/ NQ-HĐND, ngày 18/7/2018 về một số chính sách thực hiện tổ chức sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Trong Nghị quyết đã có những chế độ chính sách cụ thể cho từng đối tượng trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn ngành. Chính vì vậy, đến nay hầu hết cán bộ, công chức, viên chức trong ngành đã nhận thức thấu đáo vấn đề và đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương này. Ngành Y tế cũng đang trong quá trình hoàn thiện các Đề án để thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Bệnh viện đa khoa tỉnh đưa vào sử dụng hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 64 dãy, 138 lát cắt phục vụ tốt công tác chẩn đoán điều trị cho bệnh nhân

 

Theo đó, ngành sẽ thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo phương án chung là sáp nhập các trung tâm tuyến tỉnh có cùng chức năng tương đồng; thành lập Trung tâm Y tế tuyến huyện đa chức năng thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh; sắp xếp lại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn theo vùng 1,2,3... Trên cơ sở đó, đối với cơ quan quản lý nhà nước là Sở Y tế và chi cục Dân số- KHHGĐ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ giữ nguyên tổ chức bộ máy. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tuyến tỉnh sẽ thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở sáp nhập 6 trung tâm, gồm: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Da liễu, Trung tâm Truyền thông – GDSK, Trung tâm phòng chống Sốt rét – Kí sinh trùng- Côn trùng; sáp nhập Trung tâm Pháp y và Trung tâm Giám định Y khoa thành Trung tâm Giám định Y khoa và Pháp y. Về lĩnh vực khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng tuyến tỉnh: tiếp tục củng cố và kiện toàn 06 bệnh viện gồm: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Tâm thần và Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh. Thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy và đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm Hà Tĩnh  thành Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm. Đối với tuyến huyện, thành lập trung tâm Y tế đa chức năng trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại Trung tâm Y tế/Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Dân số-KHHGĐ và Bệnh viện đa khoa tuyến huyện trên địa bàn; chuyển chức năng quản lý Nhà nước về dân số cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý. Sáp nhập Bệnh viện đa khoa khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thành cơ sở 2 của Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn. Tổ chức lại Phòng khám đa khoa khu vực Đức Lĩnh thành cơ sở 2 thuộc Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang. Đối với y tế tuyến xã, rà soát, sắp xếp hợp lý các Trạm Y tế cấp xã, phường, thị trấn theo hướng đảm bảo cho mọi người dân đều có thể tiếp cận thuận lợi về điều kiện địa lý; tổ chức lại Trạm Y tế theo quy mô vùng: Các Trạm Y tế (vùng 1) chỉ thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ và giảm số người làm việc, các Trạm Y tế cách xa trung tâm huyện hơn (vùng 2) và các Trạm Y tế nằm ở địa bàn vùng xa, đi lại khó khăn (vùng 3) thì thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và được tăng cường số người làm việc.

Với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, toàn ngành sẽ giảm 06 đơn vị tuyến tỉnh; giảm 24 đơn vị y tế tuyến huyện; giảm 50 trạm y tế xã. Về biên chế, đối với cấp trưởng đơn vị, giảm 30 vị trí; cấp phó đơn vị: giảm 14 vị trí; Viên chức, người lao động: Dự kiến giảm 230 người.

Thực hiện sắp xếp, tinh giản bộ máy biên chế sẽ giúp ngành giảm được đầu mối; việc chỉ đạo, điều hành sẽ thống nhất, tập trung và hiệu quả hơn; tiết kiệm được cơ sở vật chất, nhân lực và phát huy được trang thiết bị hiện có tại các cơ sở khám chữa bệnh; giúp khắc phục được tình trạng phối hợp thiếu nhịp nhàng giữa các đơn vị trên cùng địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ chung...

Phẫu thuật cho bệnh nhân

 

Theo lộ trình thực hiện, đến quý 4/2018 ngành sẽ hoàn thành việc thành lập và đi vào hoạt động các trung tâm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm Giám định Y khoa và Pháp y. Kiện toàn Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm- Mỹ phẩm Hà Tĩnh thành Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Tĩnh. Thực hiện việc chuyển giao các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện, xã về một đầu mối quản lý để xây dựng đề án thành lập các Trung tâm Y tế tuyến huyện. Từ năm 2019 sẽ kiện toàn tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị còn lại theo các văn bản hướng dẫn. Ngành Y tế hướng đến mục tiêu đến năm 2021: Giảm 57.7% đơn vị sự nghiệp công lập, 18.2% đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự đảm bảo được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên. Hoàn thành việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trung tâm Giám định y khoa và Pháp y; các Trung tâm Y tế huyện đa chức năng. Giảm 45% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với biên chế được giao năm 2015 (Chỉ tiêu Nghị quyết số 19- NQ/TW đề ra là 10%). Và đến giai đoạn từ 2021 đến 2025, dự kiến có 27.3% đơn vị sự nghiệp trong toàn tỉnh có nguồn thu sự nghiệp tự đảm bảo được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên. Giảm 50% biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với biên chế được giao năm 2021.

Quá trình thực hiện sắp xếp, tinh giản tổ chức, bộ máy còn nhiều khó khăn do gắn liền với quyền lợi và địa vị của mỗi cán bộ, công chức viên chức; một số văn bản, hướng dẫn còn đang chồng chéo, bất hợp lý. Nhưng với quyết tâm cao, toàn ngành đang đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhanh chóng tổ chức, kiện toàn lại tổ chức bộ máy gắn với lộ trình tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế đảm bảo, chất lượng, hiệu quả và tiến độ đề ra.

Bs. Lê Ngọc Châu – TUV, Giám đốc Sở Y tế

. . . . .
Tin cùng chuyên mục