10-04-2017 - 08:48

Quy chế làm việc của Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên

SỞ Y TẾ HÀ TĨNH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

HUYỆN CẨM XUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                        

Cẩm xuyên, ngày 05 tháng 01năm 2015

 

QUY CHẾ

Làm việc của Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên

( Ban hành kèm theo Quyết định số  01/QĐ – BVCX ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên )

 

Chương I

Qui định chung

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1.Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, trình tự giải quyết công việc của Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên

2. Mọi cán bộ, công chức viên chức của Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyênđều chịu sự điều chỉnh của quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1.Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyênlàm việc theo chế độ một thủ trưởng, mọi hoạt động của bệnh viện đều phải tuân thủ quy định của Pháp luật, quy chế bệnh viện của Bộ Y tế, quy chế làm việc của Sở Y tế  Hà Tĩnh và quy chế này.

2. Bảo đảm dân chủ, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động, thường xuyên nghiên cứu cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

Chương II

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của bệnh viện

Điều 3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyênlà bệnh viện đa khoa hạng II trực thuộc Sở y tế Hà Tĩnh, là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân huyện Cẩm Xuyên và nhân dân các xã của các huyện giáp ranh, có chức năng, nhiệm vụ sau đây:

1.1 Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh

- Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc các bệnh viện khác chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

- Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước.

- Có trách nhiệm giải quyết hầu hết các bệnh tật trong và ngoài huyện.

- Tổ chức khám giám định sức khỏe, giám định pháp y khi Hội đồng giám định Y khoa tỉnh hoặc cơ quan bảo vệ Pháp luật yêu cầu.

- Chuyển người bệnh lên tuyến trên khi bệnh viện không đủ khả năng giải quyết.

1.2 Đào tạo cán bộ y tế :

- Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ Y tế ở bậc trung học, cao đẳng.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn.

1.3 Nghiên cứu khoa học:

- Tổ chức nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu các đề tài y học ở cấp tỉnh hoặc cấp cơ sở.

- Kết hợp với bệnh viện tuyến trên và các bệnh viện khác để phát triển kỹ thuật của bệnh viện.

1.4 Chỉ đạo tuyến dưới

- Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới theo đề án 1816 và theo sự phân công của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.

1.5 Phòng bệnh:

Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.

1.6 Hợp tác Quốc tế:

Hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ở ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

1.7 Quản lý kinh tế y tế:

- Có kế hoạch sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính.

- Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế, viện phí, BHYT điều trị theo yêu cầu, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác theo quy định của Pháp luật.

2.Tổ chức:

2.1 Các phòng chức năng:

Phòng tổ chức-hành chính,.

Phòng Kế hoạch tổng hợp,

Phòng Tài vụ,

Phòng Điều dưỡng,

2.2 Các khoa:

                    Khoa Ngoại,

Khoa Sản,

Khoa 3 chuyên khoa,

Khoa Nội

Khoa y học dân tộc

Khoa cấp cứu - nhi,

Khoa truyền nhiễm,

Khoa Khám bệnh,

Khoa Dược,

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Khoa Cận lâm sàng

Tổ dinh dưỡng tiết chế

2.3.Tùy theo nhu cầu khám, chữa bệnh và yêu cầu phát triển bệnh viện từng bước lập kế hoạch, đề án trình các cấp có thẩm quyền thành lập một số khoa mới trong cơ cấu tổ chức của bệnh viện đa khoa hạng II.

Chương III

Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc và quan hệ công tác

Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Giám đốc.

1. Giám đốc Bệnh viện là người đứng đầu Bệnh viện chịu trách nhiệm trước cấp trên trực tiếp về mọi hoạt động của bệnh viện, là chủ tài khoản, trực tiếp quản lý việc sử dụng ngân  sách  của bệnh viện.

a. Chỉ đạo, điều hành bệnh vịên thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy chế bệnh viện của Bộ Y tế ban hành kèm theo quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19.9.1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Quyết định số 725/QĐ-SYT của giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

b. Phân công công việc cho các phó giám đốc.

2. Phạm vi giải quyết công việc của giám đốc:

a. Những công việc thuộc thẩm quyền quy định trong quy chế bệnh viện của Bộ Y tế và những công việc được cấp trên giao.

b. Trực tiếp giải quyết một số việc tuy đã giao cho các phó giám đốc, nhưng do thấy cần thiết, hay do phó giám đốc phụ trách đi vắng; những việc liên quan đến từ 02 phó giám đốc trở lên và các phó giám đốc có ý kiến khác nhau.

3. Trường hợp giám đốc đi công tác, giám đốc sẽ ủy quyền cho một phó giám đốc giải quyết các công việc có tính chất khẩn cấp liên quan đến lĩnh vực giám đốc phụ trách.

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các phó giám đốc

1. Trách nhiệm giải quyết công việc:

Các phó giám đốc được phân công phụ trách một số lĩnh vực được thay mặt giám đốc giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực đã được giao và chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước giám đốc về những quyết định của mình.

Khi có sự điều chỉnh về lĩnh vực được phân công thì các phó giám đốc phải bàn giao nội dung công việc, tài liệu có liên quan cho người được giao phụ trách.

2. Phạm vi giải quyết công việc:

a. Chỉ đạo các khoa, phòng được giao phụ trách thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

b. Kiểm tra việc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của bệnh viện trong phạm vi được phân công, kịp thời phát hiện các vấn đề  cần sửa đổi, bổ sung.

c. Chủ động giải quyết các công việc được phân công, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của phó giám đốc khác thì phối hợp để giải quyết, trong trường hợp các phó giám đốc không thống nhất thì báo cáo giám đốc quyết định.

Điều 6. Những vấn đề  cần thảo luận ban giám đốc trước khi quyết định

1. Triển khai chủ trương, kế hoạch của cấp trên giao, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bệnh viện.

2.Quy hoạch phát triển bệnh viện, các đề án phát triển bệnh viện.

3. Kế hoạch tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức viên chức. 

Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các trưởng khoa, phòng.

1. Trách nhiệm giải quyết công việc:

a. Chủ động triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng khoa, phòng theo quy chế bệnh viện ban hành kèm theo quyết định số 1895/1997/BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động của khoa, phòng được giao phụ trách.

- Báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả hoạt động của khoa, phòng theo quy định.

b. Tiếp nhận ý kiến chỉ đạo, văn bản của ban giám đốc để giải quyết hoặc phân công cho cấp phó giải quyết, triển khai thực hiện.

c. Tham dự đầy đủ các cuộc họp, giao ban do ban giám đốc chủ trì (nếu vắng mặt phải báo cáo người chủ trì và cử cấp phó dự thay), tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc tại các cuộc họp, giao ban bệnh viện.

d.Thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của khoa, phòng được giao phụ trách.

e. Khi đi công tác, hội nghị hoặc nghỉ từ 02 ngày làm việc trở lên phải báo cáo bằng văn bản (qua phòng Tổ chức cán bộ) và phải được sự đồng ý của giám đốc trước 03 ngày. Sau khi được sự đồng ý của giám đốc phải ủy quyền cho cấp phó giải quyết công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của mình.

f. Phải có sổ nhật ký công việc để giải quyết kịp thời những công việc do Ban giám đốc hoặc giám đốc giao, các công việc của khoa, phòng theo chức năng nhiệm vụ quy định

2. Phạm vi giải quyết công việc:

Theo chức năng, nhiệm vụ quy định trong quy chế bệnh viện của Bộ Y tế  và nhiệm vụ  do ban giám đốc phân công cho khoa, phòng.

Điều 8. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của cán bộ, công chức viên chức.

1. Trách nhiệm giải quyết công việc:

a. Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo chức năng, nhiệm vụ của khoa, phòng.

b. Chịu trách nhiệm trước khoa, phòng về chất lượng, hiệu quả của công việc được giao.

c. Chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo và phân công của lãnh đạo khoa, phòng và phối hợp tốt với các đồng nghiệp trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

d. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về cán bộ, viên chức.

2. Phạm vi giải quyết công việc:

 Trong phạm vi được lãnh đạo khoa, phòng giao.

Điều 9. Quan hệ công tác với Sở Y tế:

1. Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyênchịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của Sở Y tế và các mặt hoạt động khác theo quy định.

2. Bệnh viện có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động của bệnh viện với Sở Y tế theo quy định và báo cáo đột xuất khi có công việc khẩn cấp.

3. Tham dự đầy đủ các cuộc hội, họp, hội nghị do Sở  y tế triệu tập.

Điều 10. Quan hệ công tác giữa Ban giám đốc và các khoa, phòng:

Là quan hệ cấp trên và cấp dưới trong đó các khoa, phòng chịu sự chỉ đạo toàn bộ của ban giám đốc về tổ chức, hoạt động và chuyên môn nghiệp vụ.

Điều 11. Quan hệ công tác giữa các Trưởng khoa, phòng:

Là quan hệ phối hợp trách nhiệm, hợp tác hỗ trợ.

Khi giải quyết các công việc được giao có liên quan đến các khoa, phòng khác thì các trưởng khoa, phòng cùng thảo luận, bàn bạc và thống nhất trước khi thực hiện.Trường hợp có ý kiến không thống nhất thì trình phó giám đốc phụ trách xem xét, quyết định.

Điều 12. Quan hệ công tác giữa các trưởng khoa với điều dưỡng trưởng khoa

Là quan hệ lãnh đạo với tổ chức thực hiện. Điều dưỡng trưởng khoa được giao quyền quản lý và tổ chức thực hiện việc chăm sóc người bệnh theo y lệnh và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh sạch đẹp trong khoa, buồng bệnh đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh trong khoa. Điều dưỡng trưởng còn chịu sự chỉ đạo trực tiếp của trưởng phòng điều dưỡng bệnh viện về việc tổ chức thực hiện chăm sóc người bệnh.

Điều 13. Quan hệ công tác giữa trưởng phòng điều dưỡng bệnh viện với kỹ thuật viên trưởng các khoa không có giường bệnh

Là quan hệ chỉ đạo thực hiện công tác chăm sóc người bệnh, vệ sinh sạch đẹp trong khoa, phòng của toàn bệnh viện theo kế hoạch đã được giám đốc bệnh viện giao.

Điều 14. Quan hệ công tác giữa bác sỹ điều trị với điều dưỡng trong khoa

Là quan hệ giữa người ra y lệnh và người thực hiện y lệnh.

Điều 15. Quan hệ công tác giữa điều dưỡng và kỹ thuật viên với hộ lý và y công

Là quan hệ giữa người giám sát chất lượng công việc và người thực hiện, nhiệm vụ của hộ lý và y công do điều dưỡng trưởng khoa hoặc kỹ thuật viên trưởng khoa giao.

Điều 16. Quan hệ công tác với Đảng ủy, Ban giám đốc và Công đoàn Bệnh viện:

1. Quan hệ công tác giữa ban giám đốc với Đảng ủy Bệnh viện là quan hệ trên nguyên tắc bảo đảmĐảng lãnh đạo toàn diện trong quá trình thực hiện mọi chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện.

2. Quan hệ công tác giữa ban giám đốc với ban chấp hành công đoàn thực hiện theo quy chế số:     /QCPH-BV-CĐ ngày     tháng       năm 2015  về mối quan hệ công tác giữa chính quyền và công đoàn trong Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên, tạo mọi điều kiện để tổ chức công đoàn hoạt động thuận lợi và tham gia tích cực vào công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Pháp luật.

Chương IV

Chương trình công tác

Điều 17. Chương trình công tác của Bệnh viện và các khoa, phòng.

1. Chương trình công tác năm của bệnh viện và của khoa, phòng được xây dựng dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện và các chỉ tiêu do Sở Y tế giao.

2. Chương trình công tác hàng quý, tháng của bệnh viện và các khoa, phòng gồm các nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động cụ thể sẽ được tiến hành trong tháng, quý đó. Có đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt hơn trong tháng sau và quý sau.

3. Chương trình công tác theo tuần của bệnh viện gồm các thông tin về nội dung và dự kiến thời gian làm việc của ban giám đốc trong một tuần.

Phòng KHTH có trách nhiệm tham mưu chương trình công tác trình Ban giám đốc để phê duyệt.

Phòng KHTH có trách nhiệm phân công lịch thường trực Bệnh viện hàng tuần trình Ban giám đốc phê duyệt

Điều 18. Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác.

1. Hàng tuần, các phó giám đốc có trách nhiệm đánh giá việc thực hiện chương trình công tác được giao để báo cáo giám đốc trong giao ban vào sáng thứ 2 tuần kế tiếp.

Hàng tháng, hàng quý có tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch được giao các công việc chưa làm được và hướng xử lý tiếp theo.

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp có nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện kế hoạch, chương trình công tác và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

Chương V

Hội họp, đi công tác

Điều 19. Các cuộc họp.

1. Giao ban hàng ngày

a. Giao ban giao khoa, phòng

- Chủ trì: Trưởng khoa, phòng

- Nội dung: Điều dưỡng trực báo cáo tình hình người bệnh trong 24 giờ qua.

- Người chủ trì nhận xét, rút kinh nghiệm, thông báo công việc trong ngày

- Thành phần: Trưởng khoa, điều dưỡng trực, các bác sỹ và điều dưỡng trong khoa.

- Thời gian: 15 phút đầu giờ buổi sáng.

- Ghi sổ giao ban: Điều dưỡng trưởng khoa.

b. Giao ban toàn Bệnh viện hàng ngày

- Chủ trì: Giám đốc.

- Nội dung:

+ Bác sỹ trực báo cáo tình hình Bệnh nhân 24 giờ trong phiên trực

+ Các trưởng khoa, phòng, báo cáo tình hình khoa, phòng mình trong 24 giờ qua.

- Người chủ trì nhận xét, rút kinh nghiệm, thông báo công việc trong ngày.

-Thành phần: Giám đốc, các phó giám đốc, trưởng khoa, trưởng phòng, phó trưởng khoa, phó trưởng phòng, Bác sỹ, dược sỹ đại học

- Thời gian: 30 phút sau giao ban khoa, phòng.

- Ghi sổ họp: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp.

b. Giao ban toàn Bệnh viện cuối tuần( Sáng thứ 6)

- Chủ trì: Giám đốc.

- Nội dung:

+ Bác sỹ trực báo cáo tình hình Bệnh nhân 24 giờ trong phiên trực

+ Các trưởng khoa, phòng, báo cáo tình hình khoa, phòng mình trong 24 giờ qua.

- Người chủ trì nhận xét, rút kinh nghiệm, thông báo công việc trong ngày.

-Thành phần: Giám đốc, các phó giám đốc, trưởng khoa, trưởng phòng, phó trưởng khoa, phó trưởng phòng, Bác sỹ, dược sỹ đại học, điều dưỡng trưởng các khoa, phòng

- Thời gian: 30 phút sau giao ban khoa, phòng.

- Ghi sổ họp: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp.

2. Họp giao ban hàng tuần:

a. Họp giao ban điều dưỡng trưởng khoa:

- Chủ trì: Trưởng phòng điều dưỡng

- Nội dung: Kiểm điểm công tác trong tuần và bàn kế hoạch công tác tuần sau.

- Thành phần: Trưởng phòng điều dưỡng và điều dưỡng trưởng khoa, nữ hộ sinh trưởng khoa, kỹ thuật viên trưởng khoa.

Thời gian: Chiều thứ 5 hàng tuần.

- Ghi sổ họp: Trưởng phòng điều dưỡng phân công.

b. Họp giao ban Ban giám đốc bệnh viện.

- Chủ trì: Giám đốc bệnh viện

- Nội dung: Kiểm điểm công tác tuần qua, bàn kế hoạch công tác trong tuần và những công việc có liên quan đến  công tác bệnh viện.

- Thành phần: Giám đốc, phó giám đốc và mời một số phòng khoa liên quan dự

- Ghi sổ họp: Giám đốc bệnh viện phân công

c. Họp hội đồng người bệnh cấp khoa

- Chủ trì: Chủ tịch hội đồng người bệnh cấp khoa

- Nội dung: Đóng góp cụ thể về tổ chức, tình hình khám bệnh, chữa bệnh và phục vụ chăm sóc của bệnh viện

- Thành phần:      - Hội đồng người bệnh cấp khoa

                             - Trưởng khoa

- Thời gian: chiều thứ 6 hàng tuần

- Ghi sổ họp: Điều dưỡng trưởng khoa

3. Họp hàng tháng

a. Họp khoa, phòng

- Chủ trì: Trưởng khoa, Trưởng phòng

- Nội dung:

+ Kiểm điểm công tác trong tháng và bàn công tác tháng sau.

+ Bình xét xếp loại viên chức trong tháng

- Thành phần: Các thành viên trong khoa, phòng

- Thời gian: Chiều thứ 6 của tuần cuối tháng, họp không quá 01 giờ

- Ghi sổ họp: Điều dưỡng trưởng khoa, viên chức của phòng.

b. Họp cán bộ chủ chốt toàn bệnh viện:

- Chủ trì: Giám đốc bệnh viện

- Nội dung:

+ Kiểm điểm công tác trong tháng và bàn công tác tháng sau

- Thành phần: Giám đốc, phó giám đốc, trưởng khoa, trưởng phòng, phó trưởng khoa, phó trưởng phòng , điều dưỡng trưởng và mời Trưởng các tổ chức đoàn thể tham dự

- Thời gian họp: Chiều ngày 01 của tháng kế tiếp.

- Ghi sổ họp: Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp.

 

c. Họp hội đồng người bệnh cấp bệnh viện

- Chủ trì: Chủ tịch hội đồng người bệnh cấp bệnh viện( Giám đốc, hoặc phó giám đốc chuyên môn )

- Nội dung: Đóng góp cụ thể về tổ chức, tình hình khámbệnh, chữa bệnh và phục vụ  chăm sóc của bệnh viện

- Thành phần:   Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện.

        - Thời gian: Chiều thứ 6 tuần cuối tháng

- Ghi sổ họp: Trưởng phòng điều dưỡng bệnh viện

d. Họp giao ban Ban giám đốc bệnh viện.

- Chủ trì: Giám đốc bệnh viện

- Nội dung:

+Kiểm điểm công tác trong tháng, bàn kế hoạch công tác tháng tới và những công việc có liên quan đến  công tác bệnh viện.

+Bình xét, thông qua kết quả xếp loại viên chức trong tháng

- Thành phần: Giám đốc, phó giám đốc và mời một số phòng khoa liên quan dự

- Ghi sổ họp: Giám đốc bệnh viện phân công

4. Họp sơ kết 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng

a. Họp toàn khoa, phòng

- Chủ trì: Trưởng khoa, trưởng phòng.

- Nội dung: Sơ kết công tác3, 6,9 tháng, bình danh hiệu thi đua, xây dựng kế hoạch công tác các tháng còn lại của năm, trưởng khoa, trưởng phòng làm báo cáo gửi lên Giám đốc bệnh viện

- Thành phần: Trưởng khoa, trưởng phòng, các thành viên trong khoa, phòng

- Thời gian: Chiều thứ 6 tuần thứ 4 của tháng cuối quý

- Ghi sổ họp: Điều dưỡng trưởng khoa

b. Họp cán bộ chủ chốt toàn bệnh viện:

- Chủ trì: Giám đốc bệnh viện

- Nội dung: Kiểm điểm công tác 3, 6,9tháng đầu năm và bàn kế hoạch công tác 3 tháng cuối năm, xét duyệt thi đua.

- Thành phần: Ban giám đốc, Trưởng, phó các khoa phòng, điều dưỡng trưởng khoa

- Thời gian: Một buổi chiều vào tuần thứ 4 của tháng cuối quý.

- Ghi sổ họp: Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp

c. Họp toàn bệnh viện:

- Chủ trì: Giám đốc bệnh viện

- Nội dung: Sơ kết công tác3, 6, 9 tháng đầu năm, công bố danh hiệu thi đua, phổ biến kế hoạch công tác các tháng cuối năm, phát động thi đua.

- Thành phần: Cán bộ chủ chốt và đại biểu đại diện các thành viên các khoa, phòng và mời bí thư đảng ủy, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên dự

- Thời gian: Một buổi chiều thứ 4 của tháng cuối          quý

- Ghi sổ họp: Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp

5. Họp tổng kết năm

a. Họp khoa, phòng

- Chủ trì: Trưởng khoa, trưởng phòng

- Nội dung: trưởng khoa, trưởng phòng tổng kết công tác trong năm, bình danh hiệu thi đua, xây dựng kế hoạch năm sau; trưởng khoa, trưởng phòng làm báo cáo gởi lên giám đốc bệnh viện.

- Thành phần: Các thành viên trong khoa, phòng.

- Thời gian: Một buổi chiều vào tuần thứ 3 của tháng 12

- Ghi sổ họp: Điều dưỡng trưởng khoa, viên chức của phòng.

b. Họp cán bộ chủ chốt toàn bệnh viện

- Chủ trì: Giám đốc bệnh viện

- Nội dung: Giám đốc nhận định tình hình thực hiện công tác trong năm, xét duyệt danh hiệu thi đua, xây dựng kế hoạch công tác năm sau.

- Thành phần: Giám đốc, phó giám đốc, trưởng khoa, trưởng phòng, phó trưởng khoa, phó trưởng phòng , điều dưỡng trưởng khoa, mời trưởng các tổ chức đoàn thể dự

- Thời gian: Một buổi chiều vào tuần thứ 4 của tháng 12

- Ghi sổ họp: Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp

c. Họp toàn bệnh viện:

- Chủ trì: Giám đốc bệnh viện

- Nội dung:

Tổng kết công  tác trong năm, công bố danh hiệu thi đua, phổ biến kế hoạch công tác năm sau, phát động thi đua; có thể kết hợp họp đại hội cán bộ công chức  viên chức bệnh viện

- Thành phần Toàn thể Bệnh viện

- Thời gian: Một buổi chiều vào tuần thứ 4 của tháng 12

- Ghi sổ họp: Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp

6. Đi dự họp, hội nghị, giao ban cơ quan: 

Cán bộ công chức phải đi đúng giờ, không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại trong phòng họp, chấp hành sự điều hành của chủ tọa, phát biểu, phát ngôn đúng quy định.

7. Người chủ trì cuộc họp, giao ban điều hành cuộc họp: 

Điều hành cuộc họp nghiêm túc theo quy chế hội họp,

Nghiêm túc phê bình hoặc mời ra khỏi cuộc họp những cán bộ, viên chức không chấp hành quy chế hội họp.

Triển khai những văn bản mới của cấp trên, những chủ trương mới của Bệnh viện, khoa phòng để tổ chức thực hiện.

Phải có kết luận rõ ràng về các nội dung đã được thảo luận.

Điều 20. Đi công tác

1. Giám đốc bệnh viện chỉ cử cán bộ, công chức viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đi công tác, hội nghị theo đúng thành phần liên quan đến nội dung chuyến công tác, hội nghị.

2. Cán bộ công chức viên chức đi công tác trong nước về phải báo cáo với giám đốc bệnh viện nội dung được lĩnh hội và kế hoạch triển khai, thực hiện các nội dung đã được lĩnh hội.

3. Cán bộ công chức viên chức đi công tác, hội nghị ở nước ngoài phải thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của Nhà nước và của Đảng.

4. Chỉ được tiến hành các thủ tục theo chuyến đi công tác, hội nghị sau khi được giám đốc bệnh viện đồng ý.

Chương VI

Cung cấp thông tin

Điều 21. Thực hiện chế độ báo cáo ngày, tháng, quý, 6 tháng, cả năm.

1. Báo cáo tháng, quý

a. Tất cả các khoa, phòng phải báo cáo theo quy định về phòng Kế hoạch tổng hợp.

b. Riêng phòng Kế hoạch tổng hợp, tổng hợp các báo cáo của các khoa, phòng trình giám đốc phê duyệt để gửi lên cấp trên theo quy định.

c. Thời hạn gửi báo cáo của Kế hoạch tổng hợp: Theo quy định của Bệnh viện và của Sở y tế

2.Thời hạn báo cáo tháng, quý của Tài chính kế toán: Thực hiện theo quy định của Ngành tài chính và của Sở y tế

3. Báo cáo đột xuất

Khi có những vụ việc, diễn biến biến bất thường: Thảm họa, dịch bệnh, sai sót về sự cố y khoa, mất an ninh trật tự…thường trực lãnh đạo bệnh viện báo cáo giám đốc và trực tiếp chỉ đạo giải quyết kịp thời vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ và các quy định hiện hành, đồng thời báo cáo lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 22. Cung cấp thông tin

1. Về cung cấp thông tin

a. Đảm bảo thường xuyên cung cấp thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Sở Y tế; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tin đại chúng cho nhân dân trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về hoạt động của bệnh viện.

Không được cung cấp những thông tin đang trong quá trình xử lý và những nội dung còn đang được thảo luận và chưa có ý kiến kết luận của cấp trên trực tiếp quản lý.

2. Việc trả lời phỏng vấn báo chí và cung cấp thông tin báo chí được thực hiện theo quy định của pháp luật và chỉ người phát ngôn của bệnh viện hoặc người được Giám đôc sủy quyền mới được phát ngôn và cung cấp thong tin cho báo chí.

Chương VII

Tổ chức thực hiện

Điều 23. Triển khai tổ chức thực hiện

Giám đốc bệnh viện triển khai và tổ chức thực hiện quy chế này trong toàn bệnh viện

Điều 24. Sửa đổi bổ sung.

Trong quá trình triển khai thực hiện quy chế này nếu có vướng mắc, phát sinh các khoa, phòng và cá nhân được điều chỉnh bởi quy chế này, phải kịp thời phản ánh về phòng Tổ chức cán bộ bệnh viện để tổng hợp, báo cáo giám đốc sửa đổi, bổ sung.

Cẩm Xuyên, ngày 05 tháng 01  năm 2015

                                                                                            GIÁM ĐỐC                                                                                                              PHAN THANH MINH

. . . . .