18-05-2022 - 15:27

Quyết định về việc điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm Sars-covi 2 và thu dung điều trị người bệnh nhiễm covid 19

Quyết định về việc điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm Sars-covi 2 và thu dung điều trị người bệnh nhiễm covid 19

https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/home?documentId=8831https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/home?documentId=8831

. . . . .