23-01-2018 - 15:02

Sở Y tế đứng thứ nhất về chỉ số môi trường cho tổ chức, chính sách cho công nghệ thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 08/QĐ-STTTT, ngày 17/01/2018 về việc công bố xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2017.

Công bố kèm theo Quyết định này là các bảng xếp hạng về mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2017 đối với nhóm các sở, ban, ngành cấp tỉnh và và nhóm các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó Sở Y tế đứng thứ 4 trong nhóm các đơn vị có độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở mức khá. Đặc biệt ở chỉ số môi trường cho tổ chức, chính sách cho công nghệ thông tin, Sở Y tế đứng thứ nhất với chỉ số đạt 1,0000.

Tập huấn triển khai phầm mềm quản lý hồ sơ sức khỏe toàn dân bằng Công ngệ thông tin

Với những kết quả đạt được, năm 2018 ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân như: triển khai lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân trên hệ thống công nghệ thông tin; triển khai hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh trong y tế (PACS) cho bệnh viện tuyến tỉnh và các bệnh viện tuyến huyện; xây dựng cơ sở dữ liệu về sức khỏe cộng đồng dân cư Hà Tĩnh; đưa 03 dịch vụ công mức độ 4 và 60/107 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 vào hoạt động có hiệu quả...

Thu Hòa

. . . . .