03-04-2020 - 01:00

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 24/2018/TT-BYT ngày 18/09/2018 của BYT quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin.

. . . . .
Tin cùng chuyên mục