Bảng giá dịch vụ

Danh mục giá KCB Viện phí mới áp dụng 01/01/2020

Danh mục giá KCB Viện phí mới áp dụng 01/01/2020

01-01-2020
Giá dịch vụ khám chữa bệnh viện phí kèm theo Nghị Quyết số 176/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND Tỉnh
Danh mục giá dịch vụ kỹ thuật thay đổi theo thông tư 15

Danh mục giá dịch vụ kỹ thuật thay đổi theo thông tư 15

15-07-2018
Áp dụng những DVKT thay đổi theo giá thông tư 15 kể từ ngày 15/07/2018
Giá Danh mục thuốc - Vật tư - Hóa chất năm 2018

Giá Danh mục thuốc - Vật tư - Hóa chất năm 2018

10-01-2018
Bảng giá Danh mục Thuốc - Vật tư - Hóa chất năm 2018
Giá Danh mục thuốc - Vật tư - Hóa chất năm 2018

Giá Danh mục thuốc - Vật tư - Hóa chất năm 2018

05-01-2018
Giá Danh mục thuốc - Vật tư - Hóa chất năm 2018
1 2