01-02-2021 - 18:00

V/v cách ly, xét nghiệm SARS-CoV-2 và truy vết người từ địa điểm có dịch đến/về địa phương

. . . . .