31-07-2020 - 01:00

Về việc khẩn trương rà soát, quản lý, cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

. . . . .