10-04-2017 - 15:06

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 

I.Tổ chức nhân sự:

1.Trần Thị Minh – BSCKI – Trưởng phòng KHTH
2. Nguyễn Trọng Thành – Bác sỹ

3. Nguyễn Thị Hoài Bình – Nhân viên

4. Trần Thị Hà - Nhân viên

II.Vị trí, chức năng

Phòng kế hoạch tổng hợp là một trong những phòng chức năng của Bệnh viện ra đời và hoạt động sớm nhất, . Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp bệnh viện là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

        - Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng, đơn vị toàn bệnh viện.

        - Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện

       - Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện

III. Nhiệm vụ phòng KHTH:

- Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng, đơn vị, trung tâm lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
- Theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch, Quy chế bệnh viện để báo cáo Ban giám đốc xem xét, chỉ đạo.
-  Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên. 
- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn bệnh viện quý, 6 tháng và năm.
- Tổ chức, phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan hữu quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của bệnh viện. 
- Triển khai và tổ chức công tác chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các bệnh viện khi có yêu cầu.
- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định của pháp luật. Cung cấp hồ sơ bệnh án phục vụ công tác giám định thương tích, BHYT, NCKH.
- Chủ trì công tác giám định BHYT với cơ quan BHXH. Tổ chức hợp rút kinh nghiệm các sai sót có liên quan BHYT
- Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.
- Tổ chức Hội nghị, hội thảo tại bệnh viện.
- Đảm bảo công tác cung ứng ấn phẩm,văn phòng phẩm cho toàn bệnh viện
- Đảm bảo các hoạt động có liên quan đến CNTT toàn bệnh viện
- Trực đường dây nóng, thay mặt BGĐ giải quyết các khiếu nại của bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân.
- Chịu trách nhiệm toàn bộ công tác hành chánh văn thư toàn bệnh viện.

 

. . . . .