14-06-2017 - 10:11

PHÒNG KẾ TOÁN

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG

Phòng Tài vụ được thành lập cùng với Quyếtđịnh thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên năm 2008.

Từ năm 2008 đến 2010 Ông : Trần Đình Thái - Trưởng phòng.

Năm 2010 Ông :  Trần Đăng Hiển - phụ trách phòng Tài vụ

Năm 2017 Bà : Ngô Thị Thủy - Phụ trách kế toán .

II. NHÂN LỰC HIỆN NAY :

    Trải qua quá trình hình thành và phát triển, nhân lực phòng Tài vụ có nhiều biến động. Đến nay tình hình nhân lực trong phòng gồm:

1. Bà: Ngô Thị Thủy                        Chức vụ: Kế toán trưởng

     Biên chế

2. Bà: Lê Thị Ngọc Anh                   Chức vụ: Kế toán thanh toán   Biên chế

3. Bà: Trần Thị Thanh Huyền           Chức vụ: Kế toán viên           Biên chế

4. Bà: Nguyễn Thị Hiền                    Chức vụ: Kế toán thống kê     Biên chế

5. Bà: Nguyễn Thị Trang                 Chức vụ: Thủ quỹ                     Biên chế

6. Bà: Phan Thị Hạnh                       Chức vụ: Kế toán viên      

 

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG: 

Phòng Tài vụ có chức năng hạch toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành. Chịu sử quản lý của Ban giám đốc và Sở Y tế Hà Tĩnh.

Trong phòng. Cán bộ nhân viên có từng chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau :

1. Phụ trách kế toán:

+ Thực hiện các nhiệm vụ mà Ban giám đốc giao phó;

+ Quản lý nhân viên trong phòng ( thực hiện nội quy, quy chế làm việc);

+ Quản lý, chỉ đạo vấnđề chuyên môn chung trong phòng:

+ Phối hợp với phòng KHTH và BHXH kiểm tra quyết toán BHXH hàng quý, năm;

+ Lập, tổng hợp Báo cáo Tài chính, báo cáo chuyên môn nghiệp vụ khác theo yêu cầu của Ban giám đốc, đơn vị chủ quản…;

2. Kế toán thanh toán:

+ Thanh toán lương, chế độ phụ cấp, BHXH cho CBCNV

+ Thanh toán công nợ cho nhà cung cấp( Cần kiểm tra thủ tục thanh toán hợp lý, hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan trước khi tiến hành thanh toán. Nếu phát hiện sai sót thì hướng dẫn cho CBCNV, khách hàng, nhà cung cấp các thủ tục cần thiếtđể thanh toán cho hợp pháp, nhanh, gọn, rõ ràng)

+ Đối chiếu công nợ hàng quý với nhà cung cấp, kho bạc, ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản

+ Quản lý và lưu trữ hồ sơ trực tiếp thanh toán và hồ sơ, sổ sách của cơ quan như: Báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, chứng từ kế toán, thu chi tiền gửi, tiền mặt của cơ quan.

+ Lập chứng từ kế toán theo phần hành chuyên môn của mình: Chứng từ ghi sổ, hạch toán kế toán theo định kỳ.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám đốc và trưởng phòng giao phó.

3. Kế toán kho, tài sản:

+ Thực hiện việc xuất nhập các kho theo yêu cầu( trước khi xuất, nhập kho phải kiểm tra hóa đơn chứng từ với hồ sơ pháp lý theo quy trình phối hợp giữa phòng Tài vụ và khoa Dược.). kiểm kê đối chiếu, theo dõi với thủ kho theo quy định hàng tháng, hàng quý, năm;

+ Thực hiện việc quản lý, theo dõi trên sổ sách, thủ tục thanh lý và kiểm kê , báo cáo tài sản, công cụ dụng cụ của cơ quan;

+ Thực hiện báo cáo thuế ( GTGT, Thu nhập ) hàng quý, năm theo yêu cầu của cơ quan thuế;

+ Thanh toán chế độ cho hộ nghèo;

+ Đối chiếu xuất nhập kho cho các trạm, lập hợp đồng KCB với các trạm hàng năm. Đối chiếu và lập biểu thanh quyết toán hàng quý cho các trạm.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban giám đốc và trưởng phòng giao phó;

4.Thủ quỹ:

+ Thực hiện việc thu, chi quỹ và ghi sổ quỹ theo đúng quy định của pháp luật;

+ Quản lý và phân phối VTHC cho các khoa phòng

+ Lập báo cáo chứng từ chi hộ nghèo hàng quý nộp cho Sở Y tế Hà Tĩnh.

+ Phối hợp với kế toán viện phí ngoại trú thanh toán cho bệnh nhân hàng ngày

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban giámđốc và trưởng phòng giao phó;

5. Kế toán thống kê BHYT

+ Thực hiện việc thống kê, báo cáo thu, BHYT, viện phí cho cơ quan và báo cáo BHXH hàng tháng, quý;

+ Lấy số liệu báo cáo hàng tuần, tháng, quý, năm theo yêu cầu của Ban giámđốc và trưởng phòng và quyết toán BHYT;

+ Lưu trữ và quản lý đơn KCB ngoại trú;

+ Thực hiện đẩy phần mềm dữ liệu KCB BHYT lên cổng thông tin KCB BHYT;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban giám đốc và trưởng phòng giao phó;

6.Kế toán viện phí nội trú:

+ Kiểm tra, thanh quyết toán hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân;

+ Lập báo cáo thu viện phí, thu tạmứng, chi hoànứng cho bệnh nhân theo quy định;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban giám đốc và trưởng phòng giao phó;

  1. Kế toán viện phí ngoại trú:

+ Kiểm tra, thanh quyết toán cho bệnh nhân KCB ngoại trú hàng ngày;

+ Thực hiện các công việc khác khi được Ban giám đốc và trưởng phòng giao phó.

  1. Kế toán tổng hợp:

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóađơn

+ Đối chiếu vật tư, hóa chất tồn kho với khoa Cận lâm sàng hàng tháng

+  Thực hiện việc lưu trữ, kiểm tra hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán trước khi đưa vào lưu trữ.

+ Thực hiện các công việc khác khi được Ban giám đốc và trưởng phòng giao phó.

. . . . .