Tin tức

Chúc mừng năm mới 2023

Chúc mừng năm mới 2023

21-01-2023
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY VÀ BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN QUÁN TRIỆT NHIỆM VỤ TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN QÚY MÃO 2023

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY VÀ BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN QUÁN TRIỆT NHIỆM VỤ TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN QÚY MÃO 2023

19-01-2023
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY VÀ BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN QUÁN TRIỆT NHIỆM VỤ TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN QÚY MÃO 2023
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

13-01-2023
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẨM XUYÊN CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2022

BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẨM XUYÊN CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2022

29-12-2022
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẨM XUYÊN CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2022
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2022, TRIỆN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2022, TRIỆN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

27-12-2022
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2022, TRIỆN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN BỆNH VIỆN NĂM 2022, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2023

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN BỆNH VIỆN NĂM 2022, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2023

23-01-2022
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN BỆNH VIỆN NĂM 2022, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2023